که بتوان معادله را به شکلی تفکیک کرد که یک طرف آن فقط به یک متغیر مستقل و در طرف دیگر به سایر متغیرهای مستقل وابسته گردد، در این صورت نتیجه گرفته می شود که هر طرف برابر مقدار ثابتی است. با تکرار این روش می توان یکایک توابع نامعین را تعیین نموده و از ترکیب آنها جواب حقیقی مسئله را نتیجه گرفت. در هر مرحله از تعیین توابع نامعین می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید