برای بدست آوردن معکوس تبدیلات، از قضیه مانده ها در ریاضیات مهندسی، استفاده می شود]۴[.

۲-۴-۱-۳-۲- تبدیل لاپلاس
اگر شرایط مرزی وابسته به زمان باشد و یا اینکه محیط نیمه بی نهایت یا بی نهایت باشد می توان از تبدیل لاپلاس استفاده کرد]۴و۵[. تبدیل لاپلاس تابعی مانند f(x) را با F(s) نمایش داده که برابر است با:
(۲-۷۳)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید