تبدیل معکوس لاپلاس را می توان به وسیله تبدیل فوریه بدست آورد زیرا تبدیل لاپلاس حالت خاصی از تبدیل فوریه می باشد. ولی بهتر اینست که از نظریه حساب مانده ها (فرمول زیر) معکوس تبدیل لاپلاس بدست آورده شود]۴[:
(۲-۳۸)

که در آن کلیه نقاط منفرد F(s) نقاط تکین هستند.

۲-۴-۲- روش های تقریبی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید