توان از حل مسائل اشتورم لیوویل استفاده کرد و به کمک آن مقادیر ویژه و توابع ویژه ای را یافت. در این روش عموماً از سری های فوریه، انتگرال های فوریه، سری های بسل و سری های لژاندر استفاده می شود]۴و۶و۷[. سوالی که در استفاده از این روش غالباً مطرح می گردد این است که تحت چه شرایطی معادله به این روش قابل حل است؟ جواب این سوال به درستی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید