است که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
۱. روش های حل تحلیلی۱، ۲. روش های تقریبی۲، ۳. روش های عددی۳.
۲-۴-۱- روش های حل بسته
روش های حل بسته، روش های حل ریاضی هستند که به تعیین جواب های دقیق۱ پرداخته به طوری که این جواب ها در معادله دیفرانسیل و شرایط مرزی و اولیه صدق کند. در این قسمت سه روش تحلیلی معرفی می گردد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید