مورد استفاده قرار می گیرد می توان از تبدیل فوریه، تبدیل لاپلاس، تبدیل هنکل، تبدیل ملین و تبدیلات همدیس در توابع مختلط نام برد.
به طور کلی مراحل حل یک مسئله به روش تبدیلات را می توان در سه گام زیر خلاصه نمود:
گام اول: انتقال مسئله اولیه به فضای تبدیل؛ گام دوم: حل مسئله تبدیل یافته در فضای تبدیل؛ گام سوم: بازگشت جواب به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید