شکل مختلط انتگرال فوریه تابع می باشد و می توان آن را به شکل زیر نوشت[۷,۶]:
(۲-۳۵)

(۲-۳۶)

به طور کلی شرط کافی برای وجود تبدیلات فوریه این است که تابع f(x) در فاصله مذکور ( حدود انتگرال گیری ) انتگرال پذیر باشد و ضمناً f(x) و در هر محدوده مشخص به طور تکه ای پیوسته باشد]۴[.
تبدیل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید