این روش ، سیستم کلی غیر خطی زیر در نظر گرفته می شود:
(۲-۴۷)

که L یک عملگر دیفرانسیلی خطی و N یک عملگر دیفرانسیلی غیر خطی است[۱۰,۱۱].
بر اساس این روش می توان فرمول تکرار زیر را نوشت:
(۲-۴۸)

در معادله (۳-۱۰ )، ضریب لاگرانژ۱ نامیده می شود که با کمک تئوری حساب تغییرات۲ بدست می آید،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید