بین ردیف DNAی آنها همچنان ادامه دارد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸). یکی از کاربردهای مهم نشانگرهای DNA، گزینش به کمک نشانگر است که این جنبهی کاربردی نشانگرهای DNA، از اهمیت خاصی در برنامههای اصلاحی گیاهان برخوردار است. از آنجایی که در پروژههای اصلاح نباتات، هدف گزینش گیاهان مطلوب از نظر صفت مورد نظر است، بنابراین هر تکنیکی که به انتخاب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید