استفاده بستگی دارد و معمولا از ۱۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد است (مورنو و همکاران، ۱۹۹۸)۵۴ .
از مزایای ریزماهوارهها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-کاربرد آنها و تفسیر نتایج آنها نسبتا ساده میباشد.
۲-ریزماهوارهها بسیار متنوع هستند.
۳-به وفور در ژنوم یوکاریوتها یافت میشوند (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۱۱-

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید