ریز ماهواره ها (SSRs)39 می باشند (گوپتا و وارشنی، ۲۰۰۰)۴۰.
روشهای بررسی تنوع ژنتیکی بر پایهی PCR از جمله نشانگرهای RAPD، AFLP، SSR و ISSR به دلیل سهولت، هزینه پائین، سرعت و عدم نیاز به کاوشگرهای رادیواکتیو امروزه به طور گستردهای در بررسی تنوع و فاصله ژنتیکی در بین ارقام مختلف گیاهی مورد استفاده قرار میگیرند (سیکارد و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید