همکاران، ۲۰۰۵)۴۱.

۱-۱۰-انواع نشانگرهای مولکولی جدید
۱-۱۰-۱-RFLP
نشانگرهای مولکولی DNA عموما چند شکلی توالی DNA را بدون توالییابی بررسی و ارزیابی میکنند. اولین نسل نشانگرهای DNA بر مبنای هیبریداسیون کاوشگر با توالی خاصی از DNA شکل گرفتهاند. از جمله نشانگرهای مبتنی بر هیبریداسیون، میتوان به نشانگرهای RFLP که بر مبنای تنوع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید