(RAPD)، یک مارکر، بر پایه واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) است (ویلیامز و همکاران، ۱۹۹۰). روش RAPD بر پایه استفاده از تنها یک پرایمر با طول کوتاه و توالیهای اختیاری میباشد که در این روش قطعات زیادی از ژنوم (۱ تا ۱۰ قطعه و یا حتی بیشتر) به طور تصادفی تکثیر میشوند (ویلیامز و همکاران، ۱۹۹۳)۴۳.
از معایب این نشانگر میتوان به موارد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید