ذیل اشاره نمود:
حساسیت زیاد به آلودگی، به طوری که با وجود رعایت همه نکات پیشگیری کننده گاهی حتی در واکنش فاقد DNA نیز باندهایی مشاهده میشود.
دشواری امتیاز بندی
نامعلوم بودن جایگاه نشانگرهای RAPD بر روی نقشههای ژنتیک
عدم تکرار پذیری نشانگرهای RAPD(باقری و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۱۰-۳- AFLP
از جمله نشانگرهای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید