تجزیه و تحلیل مستقیم DNA قابل ثبت هستند و بنابراین به آنها نشانگرهای مولکولی در سطح DNA گفته میشود. نشانگرهای DNA گروه بزرگی از نشانگرها را تشکیل میدهند. این نشانگرها سیر تحول و تکامل خود را به پایان نرساندهاند و ابداع و معرفی روشهای متنوع و جدیدتر ثبت و مشاهدهی تفاوتهای ژنتیک بین موجودات از طریق مطالعهی مستقیم تفاوتهای موجود در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید