بودهاند. لذا با توجه به این محدودیتها گرایش به سمت بررسی چند شکلی۳۴ در سطح DNA ایجاد شد و روشهای مختلفی برای بررسی این چند شکلی در سطح DNA ابداع گردید. کشف آنزیمهای برشی در دهه ۷۰ و همچنین واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR)35 در دهه۸۰ از جمله موفقیتهای قابل توجهی بود که امکان بررسی تنوع و چند شکلی صفات موجودات را در سطح DNA فراهم نمود.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید