برگچهها زیاد و بلند.
۲-گونه orientalis گیاهی یکساله، باریک، نیمه مستقیم، بسیار منشعب به ارتفاع ۳۰-۱۰ سانتیمتر با گیاهچه ارغوانی است. بر اساس شواهد مورفولوژیکی و سیتوژنتیکی احتمالا فرم زراعی عدس (culinaris) از این گونه منشا گرفته است.
۳-گونه culinaris گیاهی یکساله، مستقیم به ارتفاع ۷۵-۱۵ سانتیمتر، از گونههای دانهریز و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید