ابداع این نوع نشانگرها، کمک زیادی در نقشهیابی ژنتیکی۳۶ در فواصل بسیار کم و شناسایی ژنهای صفات کمی و کیفی نمود. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین و درون جمعیتها، گونهها و افراد مختلف یکی از اهداف اصلی و اولیه بسیاری از تحقیقات زیستشناسی و گیاهشناسی است. در سه دهه اخیر از روشهای کلاسیک نظیر ریختشناسی، مورفولوژی و فیزیولوژی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید