نشانگرهای آیزوزایمی۳۳ در اواخر دهه ۵۰ تا ۷۰ در بررسی تنوع ژنتیکی و تاکسونومی گیاهان سبب شد تا نقشههای ژنتیکی حاوی نشانگرهای مورفولوژیکی و آیزوزایمی برای برخی گونههای مهم زراعی در اواخر دهه ۷۰ بدست آید. ولی از آنجایی که نشانگرهای آیزوزایمی و مورفولوژیکی محدود هستند، بنابراین نقشههای تهیه شده تا آن زمان، نقشههای بسیار خلوتی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید