مناسبی برای ارزیابی تنوع در گیاهان باشند. ارزشمند بودن مارکرهای DNA در امر اصلاح نباتات، بخصوص در مطالعات تنوع ژنتیکی و نقشه یابی ژن اثبات شده است. سیستمهای معمول مارکری DNAمبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ، شامل DNA پلی مورف تکثیر یافته تصادفی (RAPD)38، پلی مورفیسم طولی قطعه تکثیر شده (AFLP) و اخیرا تکرارهای توالی ساده یا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید