میروید. گونههای orientalis و nigricans به نواحی مدیترانهای و گونه ervoides به نواحی کوهستانی غرب آسیا سازگار شدهاند.
۶-گونه odemensis.
۷-گونه cyanea.

۱-۱۲-ویژگیهای اندامهای رویشی و زایشی عدس
۱-۱۲-۱-ریشه
بسته به نوع خاک، سه نوع سیستم ریشهای در عدس مشاهده میشود (ایکار، ۱۹۷۰)۵۹ :
۱-سیستم ریشهای عمیق، که در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید