همکاران، ۱۹۹۴)۴۶. این روش بسرعت بوسیله جامعه علمی رشتههای مختلف اصلاح نبات مورد استفاده قرار گرفته است (گودوین و همکاران، ۱۹۹۷)۴۷. این تکنیک در زمینههای تنوع ژنتیکی، مطالعات پلیژنیک، نقشهیابی ژنوم و بیولوژی تکامل در طیف وسیعی از گونههای گیاهی بکار گرفته میشود. در این روش، SSRs بعنوان پرایمرهایی۴۸ برای تکثیر بیشتر مناطق میان SSR

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید