بتوان از آن برای بررسیهای ژنتیکی استفاده نمود، عبارتند از:
دارای چند شکلی نسبتا بالایی در جامعه باشد.
دارای فراوانی بالایی در ژنوم۳۷ باشد.
تا حد امکان در سراسر ژنوم پراکنده باشد.
ارزیابی آنها آسان باشد.
دارای تکرارپذیری بالایی باشد.
هزینه پائینی برای توسعه و ارزیابی نشانگر نیاز باشد (باقری و همکاران،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید