میدهند قطعاتی از DNA را تکثیر کرد که بین دو توالی ریزماهوارهای به اندازه کافی نزدیک هم قرار گرفتهاند (لورد و همکاران، ۱۹۹۸)۵۳ (شکل۱-۱).

شکل۱-۱-انواع پرایمرهای مورد استفاده در روش ISSR

این تکنیک بیشتر مزایای AFLP و ریزماهواره را با جامعیت رپید ترکیب کرده است. تکرارپذیری

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید