ریز ماهواره SSR و ISSR میباشند که این نشانگرها به دلیل ویژگیهای بسیار مطلوبی مانند تکرارپذیری، تجزیه و تحلیل همزمان تعداد زیادی جایگاه ژنی، هزینه پائین و دقت بالا، به طور گسترده، به خصوص در گیاهان به کار گرفته میشود (سوفرامانین و گوپالکریشنا، ۲۰۰۴)۴۵.
ISSR-PCR تکنیکی است که بر اغلب این محدودیتها غلبه می کند (زایت کیویس و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید