استفاده میشوند. SSRs یا ریزماهوارهها تکرارهای پشت سرهم کوتاه یا تعداد متنوعی از تکرارهای پشت سر هم یک یا چهار بازی حاضر در تمام مناطق ژنومهای یوکاریوتی هستند. آنها در سراسر ژنوم گسترده شده و از نظر تعداد واحدهای تکراری متفاوت هستند (تاتز و رنز، ۱۹۸۴)۴۹.
نشانگر ISSR به عنوان وسیلهای در شناسایی ژنوتیپها و همچنین مطالعه ساختار

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید