طولی قطعات حاصل از برش توسط آنزیمهای برشی شکل گرفتهاند اشاره نمود (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). پلی مرفیسمهای طولی قطعات برشی (RFLP)، با استفاده از آنزیمهای برشی، مولکولهای DNA ژنومی را در توالیهای نوکلئوتیدی خاصی (محلهای برش) برش داده و بنابراین قطعات DNA با اندازههای مختلف را بوجود می آورند (بوتاشتین و همکاران، ۱۹۸۰)۴۲.
از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید