برای ارزیابی تنوع ژنتیکی استفاده شده است که با روشهای مولکولی کامل میشوند. عمده روشهای مولکولی برای چنین ارزیابیهایی استفاده از نشانگرهای مولکولی است. امروزه از چند شکلی DNA و پروتئین به عنوان یک نشانگر مولکولی در تحقیقات اکولوژی، ژنتیک و اصلاح گیاهان استفاده میشود.
از جمله خصوصیاتی که باید یک نشانگر مولکولی داشته باشد تا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید