در مطالعهی ژرمپلاسمهای گیاهی معرفی شده و به کار گرفته شدهاست (احکامی و همکاران، ۲۰۰۷)۴۴.
از معایب این نشانگر میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
پیچیدگی نسبی این روش در مقایسه با سایر روشهای مبتنی بر PCR
عدم اطلاع از جایگاه ژنی نشانگرها

۱-۱۰-۴- SSR
از دیگر نشانگرهای مورد استفاده، نشانگرهای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید