معایب RFLP میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
دشواری، پیچیدگی و وقتگیر بودن آن
RFLPی ژنومهای بزرگ نیازمند کاربرد مواد پرتوزا یا روشهای پیچیدهتر و گرانتر بیوشیمیایی است.
هزینه اولیه زیاد و هزینه نسبتا زیاد نگاهداری کاوشگرها و کاربرد آنها، RFLP را گران کرده است.
در گونههای بسیار نزدیک به همدیگر این نوع نشانگرها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید