جمعیتی گونههای گیاهی استفاده میشود (بورنت و برنچارد، ۲۰۰۱)۵۰. همچنین اولین مطالعات منتشر شده با استفاده از این نشانگر در گونههای زراعی صورت گرفته است (ردی و همکاران، ۲۰۰۲)۵۱. در این روش برای انگشتنگاری DNA از آغازگرهای براساس توالیهای SSR که در سراسر ژنوم پراکندهاند، استفاده میشود (ویزینگ و همکاران، ۱۹۹۵)۵۲. پرایمرهای ISSR امکان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید