توانند بر مرزهای ناحیه مورد نظر ، شرایط مکانی و یا در حالتی که متغیر زمان t یکی از متغیرهای مستقل است به زمان ، شرایط اولیه، تخصیص یابند. بطور کلی اینگونه مسائل را مسائل مقدار مرزی می نامند]۴و۵و۶[. جواب یک مسئله مقدار مرزی در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، جواب یا جواب هایی هستند که در شرایط مرزی ( شرایط مکانی + شرایط اولیه )

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید