این روش بستگی به توانایی در جداسازی متغیرها دارد به نحوی که بتوان معادله را به شکلی تفکیک کرد که یک طرف آن فقط به یک متغیر مستقل و در طرف دیگر به سایر متغیرهای مستقل وابسته گردد، در این صورت نتیجه گرفته می شود که هر طرف برابر مقدار ثابتی است. با تکرار این روش می توان یکایک توابع نامعین را تعیین نموده و از ترکیب آنها جواب حقیقی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید