تبدیل فوریه سینوسی استفاده می شود. بطور کلی در اکثر مواقع برای بدست آوردن معکوس تبدیلات، از قضیه مانده ها در ریاضیات مهندسی، استفاده می شود]۴[.

۲-۴-۱-۳-۲- تبدیل لاپلاس
اگر شرایط مرزی وابسته به زمان باشد و یا اینکه محیط نیمه بی نهایت یا بی نهایت باشد می توان از تبدیل لاپلاس استفاده کرد]۴و۵[. تبدیل لاپلاس تابعی مانند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید