مسئله را نتیجه گرفت. در هر مرحله از تعیین توابع نامعین می توان از حل مسائل اشتورم لیوویل استفاده کرد و به کمک آن مقادیر ویژه و توابع ویژه ای را یافت. در این روش عموماً از سری های فوریه، انتگرال های فوریه، سری های بسل و سری های لژاندر استفاده می شود]۴و۶و۷[. سوالی که در استفاده از این روش غالباً مطرح می گردد این است که تحت چه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید