که در آن P فشار هیدرودینامیک و شتاب وارده در یک نقطه از مرز و n بردار عمود بر نقطه مورد نظر در وجه بالا دست سد می باشد. لازم به توضیح است که اثبات رابطه (۲-۲۹) برای کف مخزن نیز اعتبار دارد که در بخش (۲-۳-۲) به آن اشاره گردید.

۲-۳-۴- شرط مرزی در بالا دست مخزن (۴S) یا شرط انتشار
با توجه به اینکه در روش های تحلیلی فرض می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید