می گردند، در روش های عددی سعی می گردد که مخزن را در طول محدودی برابر با L قطع کنند و به جای آن شرطی را برای انتشار بیان دارند، به عنوان مثال شرط انتشار سامرفیلد۱ به شکل بیان می شود]۳[. همچنین شرط انتشار شاران به شکل قابل بیان است]۳[، که در آن و ضرایب ثابتی هستند. هر دو شرط فوق در فاصله ای برابر با L از وجه بالا دست سد بیان می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید