شرایطی معادله به این روش قابل حل است؟ جواب این سوال به درستی معلوم نیست، ولی می توان اثبات کرد که شرط لازم برای موثر بودن این روش در معادلات دیفرانسیل با مشتق جزئی مرتبه دوم خطی، معمولاً صفر بودن ضریب مشتق مختلط می باشد]۴[. علاوه بر آن می باید ناحیه ای که جواب در آن تعیین می گردد، مستطیلی۱ بوده و شرایط مرزی نیز در پاسخ صدق کنند.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید