با فرض سرعت کم سیال و در نتیجه ناچیز بودن تنش برشی در تماس با جسم سد در مرز مشترک شان]۲[:
(۲-۲۷)

با قرار دادن ( ۲-۲۷ ) در ( ۲-۲۶ ) شرط مرزی به شکل زیر قابل بیان است:
(۲-۲۸)

حال با توجه به اینکه می باشد، شرط مرزی در مرز سد و مخزن برابر است با:
(۲-۲۹)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید