از مرز جامد عمود بر سطح، برابر با سرعت در همان راستا در مرز سیال باشد. چنانچه بردار سرعت به فرم زیر بیان گردد:
(۲-۲۵)

که در آن k , j , i، به ترتیب بردارهای یکه در جهت محورهای x و y و z در مختصات دکارتی می باشند. در اینصورت با مشتق گیری از بردار سرعت نسبت به زمان رابطه زیر بدست می آید:
(۲-۲۶)

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید