دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جداول                                                                                                                    صفحه

4-1- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک بخش محل خدمت.

 4-2- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک جنسیت  

 4-3- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سنوات خدمت.

 4-4- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تحصیلات  

 4-5- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سمت  

 4-6- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک نوع استخدام.

4-7- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت مسکن.

 4-8- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تاهل  

4-9- توزیع فراوانی تعهد سازمانی .

4-10- توزیع فراوانی رضایت شغلی .

4-11- توصیف تعهد سازمانی پرستاران.

سایت منبع

4-12- توصیف مولفه های رضایت شغلی.

4-13- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه تعهد سازمانی   

4-14- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی.

4-15- ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4-16- ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی.

4-17- ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی.

4-18- ارتباط بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی.

 

جداول                                                                                                                    صفحه

4-19- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با بخش محل خدمت.

4-20- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با بخش محل خدمت  

4-21- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سمت.

4-22- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سمت.

4-23- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سنوات خدمت.

4-24- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سنوات خدمت.

4-25- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-26- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با نوع استخدام.

4-27- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت مسکن.

4-28- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت مسکن.

4-29- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با جنسیت.

4-30- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با جنسیت.

4-31- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی .

4-32- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی  

4-33- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

4-34- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.

 4-35- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با شغل فعلی.

4-36- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با شغل فعلی.

 

 

فهرست شکل ها

شکل                                                        صفحه

شکل 2-1- ارتباط عوامل انسانی و رضایت شغلی .

شکل 2-2- عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2-3- عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی.

شکل 2-4- عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد