دانلود پایان نامه

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد سیاست گذاران

این دیدگاه که اغلب از سیاست­های محیطی کشورها در سطح جهان شکل می­گیرد با در نظر داشتن شرایط غالب اقتصادی، اجتماعی و محیطی مناطق متفاوت می باشد و از یک کشور تا یک کشور دیگر در ارتباط با چگونگی روش­های برخورد با مسئله کیفیت محیط تفاوت­های زیادی هست. این دیدگاه که در آغاز بر پایه رویکرد تحلیل سیستمی محیط گسترش پیدا نمود اکثراً در پنج سطح فضایی مطرح و مدنظر قرار گرفت. به بیانی دیگر مقیاس فضایی مسایل زیست محیطی در پنج سطح تعریف گردید. این پنج سطح شامل، سطح جهانی، منطقه­ای، ملی، محیط سکونتی شامل محله و مسکن می باشد. هر کدام از این سطوح توسط فرایندهای ویژهای که آن را از سطوح دیگر مجزا می ساخت، مشخص می­گردد. برای مثال در سطح جهـــانی (Global) فرایندهای ویژه، تغییرات اقلیمی و تخریب لایه اُزن می باشد. در سطح پایین تر، یعنی سطح منطقه­ای، فرایندهای ممیزه، دی هیدراسیون و تجمع مواد مغذی برای مثال (فسفات­ها، نیترات­ها) و مواد پایدار برای مثال (فلزات سنگین، کودهای شیمیایی) در خاک و آب­های زیرزمینی می باشد و یا در سطح محیط سکونتی فاکتورهایی همانند سروصدا، بوها و گازهای بد، آلودگی هوا و تهدیدات خارجی امنیت مبنای کار قرار می­گیرد. این موضوعات به عنوان موضوعات کلیدی در هر کدام از سطوح مختلف مبنای سیاست محیطی قرار می­گیرد. به طوری که وجود عوامل و فاکتورهای محیطی آزار دهنده در هر کدام از سطوح منجر به طرح سیاستی جهت دستیابی به شرایط بهینه و حفظ آن می­گردد(Van Poll, 1997: 9). در نظر داشتن مقیاس فضایی مسایل محیطی می­تواند در انتخاب روش­های جمع آوری داده­ها و اطلاعات، شناسایی منابع و مجریان درگیر در این مسایل، تنظیم خط مشیء و اقدام مناسب کاربرد داشته باشد. در واقع در هر یک از سطوح فضایی، دامنه و شدت و عمق مسایل متفاوت می باشد و برخوردهای متفاوت و متناسب با شرایط را ایجاب می­کند(سرینیواس، 1382: 18). این سیاست­ها وقتی به سطوح پایین می­رسند اهمیت بیشتری می­یابند. این سطح همان سطح محیط سکونتی می باشد که بر مبنای ۵ ارزش پایه محیط خوب ساخته شده، محیط پاک، محیط ایمن، آزادی فضایی و تنوع پایه گذاری می­گردد

(Van Poll, 1997: 10). شاخص­های این سطح محیط سکونتی تنها به شاخص­های محیطی ختم نمی گردد و انواع شاخص­های روانی- اجتماعی محیط های سکونتی، ازدحام جمعیت، امنیت اجتماعی و شاخص­های محیط ساخته شده همچون دسترسی به تسهیلات و خدمات واحد همسایگی را در بر می گیرد. بدین ترتیب در کیفیت محیط سکونتی، شاخص­های فیزیکی (مانند، سروصدا، بوی بد، آلودگی هوا، زباله، شاخص های روانی- اجتماعی (ازدحام جمعیت، حس اجتماعی، امنیت اجتماعی) و شاخص­های محیط ساخته شده، مانند (تسهیلات و خدمات) تعیین کننده های کیفیت محیطی محسوب می شوند. بر طبق این دیدگاه می­توان نتیجه گرفت که کیفیت محیط سکونتی یک مفهوم سلسله مراتبی چند شاخصه می باشد. بدین معنی که کیفیت محیطی در هر کدام از سطح فضایی توسط چندین مشخصه ریزتر، مشخص می­گردد. و این شاخص­ها به مقصود سنجش­پذیری به شاخص­های دیگری تقسیم می­گردد(Van Poll, 1997: 11).

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه