دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهارو هشت

بعد خانوار متوسط اعضای ساکن در یک خانوار می­باشند که در یک اقامتگاه زندگی می­کنند.  متوسط اعضای ساکن در خانوارهای(بعد خانوار) در شهر مشهد 44/3 نفر و متوسط رشد سالانه جمعیت 7/1 درصد بر آورد گردیده می باشد. در حالی که تعداد خانوارها در منطقه هشت29،377 و بعد خانوار  به گونه میانگین 20/3 نفرودر منطقه 4 68،615 و بعد خانوار 3.57  می­باشد. مطابق با آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهر مشهد ضریب جنسی کل شهر مشهد در حدود 100 نفر و در منطقه هشت وچهار  92 نفر برآورد گردیده می باشد (آمارنامه شهر مشهد، 1391).

تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در منطقه هشت شهر مشهد در سال 1391 حدود 334 مورد می­باشد که 269 مورد از این تعداد مسکونی و 24مورد مسکونی- تجاری می­باشد. در خصوص مساحت زمین و زیربنای واحدهای مسکونی در منطقه هشت حاکی از آن می باشد مساحت زمین های تحت اشغال کاربری مسکونی در یک دامنه ناهگون از 50 متر مربع تا بیش از 500 متر مربع در نوسان می باشد. بیشترین فراوانی متعلق به زمین هایی می باشد که بین 151تا200 متر در نوسان می باشد. سپس قطعات 201تا 300متر در رتبه بعدی قرار دارد (همان منبع،85).در این منطقه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا در سال 91 با در نظر داشتن تعداد طبقات عبارتند از  بناهای یک طبقه به تعداد 2 بناهای 2 طبقه وجود ندارد و 3 طبقه 45 را به خود اختصاص داده اند و پس از آن بناهای 4 طبقه 86  ، 5 طبقه201 تعداد را دارند .

تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در منطقه چهار شهر مشهد نیزدر سال 1391 حدود 548 مورد می­باشد که مورد از این تعداد مسکونی497 و 22مورد مسکونی- تجاری می­باشد. در خصوص مساحت زمین و زیربنای واحدهای مسکونی در منطقه  حاکی از آن می باشد مساحت زمین های تحت اشغال کاربری مسکونی در یک دامنه ناهگون از 50 متر مربع تا بیش از 500 متر مربع در نوسان می باشد. بیشترین فراوانی متعلق به زمین هایی می باشد که بین 101تا 150متر در نوسان می باشد. سپس قطعات 81تا 100متر در رتبه بعدی قرار دارد (آمارنامه شهر مشهد ،85).در این منطقه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا در سال 91 با در نظر داشتن تعداد طبقات عبارتند از  بناهای یک طبقه  26 بناهای 2 طبقه 24 و 3 طبقه 149 را به خود اختصاص داده اند و پس از آن بناهای 4 طبقه222  ، 5 طبقه127 تعداد را دارند .

در منطقه هشت  بخش های مرتفع تر این منطقه اکثرا مربوط به حاشیه خیابان کوهسنگی و شهید بهشتی و قسمت هایی از خیابان امام خمینی و امام رضا (ع) می­باشد. در این منطقه بناهای با قدمت بیشتر از 20 سال بیش از 36 درصد سطح این منطقه را به خود اختصاص داده اند و بناهای با قدمت کمتر از 10 سال حدود 15 درصد از سطح منطقه را شامل می­گردد که این نشان دهنده­ی گرایش کم مالکین به تجدید بنا و بازسازی در این منطقه می باشد. بناهای با نمای سنگ پلاک حدود 48 درصد و پس از آن بناهای با نمای آجری با 38 درصد قرار دارند و پراکنش ابنیه دارای مصالح مختلف در نما در منطقه تقریبا یکسان می باشد (مهندسین مشاورپارس وماش جلدسوم،1392: 60-29).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه