دانلود پایان نامه

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات اقتصادی

جمعیت فعال در هر جامعه ای اندازه عرضه بالفعل نیروی کار را نشان می­دهد. رشد جمعیت فعال در شهر مشهد در سال های 1355-1345 معادل رشد طبیعی جمعیت بوده می باشد و از این دوره به بعد رشد جمعیت فعال کمتر از از رشد طبیعی جمعیت بوده می باشد. نسبت جمعیت فعال در سال 1345حدود 41 درصد بوده می باشد و در سال 1355 و 1365 به 1/27 و 2/28 درصد رسیده می باشد.علاوه بر رشد طبیعی جمعیت، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود قوانین در این امر مؤثر بوده می باشد (مرادی،95:1381).

آمارها در خصوص جمعیت ده ساله و بالاتر در شهر مشهد بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته گویای این می باشد که 97/30 درصد جمعیت بالای 10 سال در شهر مشهد شاغل، 2/20 درصد بیکار، 38/31 درصد محصل، 73/27 درصد خانه دار و 3/30 درصد نیز دارای درآمد بدون کار بوده اند ( مهندسین مشاور تدبیر گسترش شرق،35:1385).توزیع سنی جمعیت بر حسب گروههای عمده نشان می­دهد که 90/20 درصد در گروه سنی 14-0 سال، 10/71 درصد در گروه سنی 64-15 سال و 8 درصد در گروه سنی 65 سال به بالا قرار دارند. مطالعات اقتصادی در ارتباط با منطقه 8 نشان از این دارد دارد که اندازه اشتغال با در نظر داشتن سرشماری سال 1385 برابر با 54/37 درصد می­باشد و از سوی دیگر نرخ بیکاری در این منطقه 26/3 درصد می باشد. در مجموع اندازه باسوادی در این منطقه 14/93 درصد بوده که اندازه باسوادی مردان 95/95 درصد و زنان 22/90 درصد بوده می باشد ( مهندسین مشاور پارسوماش جلد پنجم،1392: 11-5).

در منطقه 4میزان اشتغال با در نظر داشتن سرشماری  سال 1385 برابر با 93 درصد می باشد واز سوی دیگر نرخ بیکاری 7 درصد می باشد .در مجموع اندازه باسوادی در این منطقه 9/86 درصد بوده که اندازه باسوادان مرد 3/90ومیزان باسوادان زن 5/83 درصد بوده می باشد (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 8, 26).

در طرح جامع شهر مشهد مناطق در آمدی به سه منطقه پردرآمد، منطقه با درآمد متوسط و منطقه کم درآمد تقسیم می­گردد. غرض از این نوع تقسیم بندی آن بوده که وضعیت اجتماعی- اقتصادی مردم مدنظر قرار گیرد. تقسیم بندی مذکور به این معنی نیست که در اقدام خط مرزی بین میان این مناطق سه گانه وجود داشته و نفوذ هریک به دیگری میسر نباشد بلکه مبتنی بر آن می باشد که اکثریت سکنه دارای یکی از انواع سه گانه درآمد باشند.در پژوهش مورد نظر منطقه 8 غیر از مناطق نیمه برخوردار می باشد. محله امام خمینی و کوهسنگی در 8 منطقه جزء منطقه پردرآمد می­باشد. خیابان امام خمینی به دلیل وجود بنگاه های فروش خوردرو و خیابان کوهسنگی به دلیل وجود مجتمع زیست خاور پردرآمد هستند. شغل اکثر مردم این منطقه کاسب می­باشند اما شغل های کاذب مانند دلال ها وکوپن فروشها در این منطقه به چشم می خورد.وبدلیل وجود بعضی ادارات در این منطقه مشاغل دولتی نیز وجود داردکه بدلیل نزدیک بودن مسافت دراین منطقه سکونت دارند.

سایت منبع

منطقه 4 غیر از مناطق کم برخوردار می باشد سهم نسبی شاغلان فعالیتهای ساختمانی و صنعتی بسیار بیشتر از سایر فعالیت ها می باشد  وسپس مشاغل خدماتی و فروشندگی می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه