دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- اظهار ضرورت و اهمیت پژوهش. 5

1-4- اهداف پژوهش. 7

1-5- فرضیه های پژوهش. 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها. 8

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2-1-مقدمه

2-2- رضایت شغلی

2-3- تعریف شغل. 11

2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی. 12

2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل. 13

2-6- تعریف رضایت شغلی. 14

2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی. 15

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی. 18

2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی. 22

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-10- کیفیت زندگی کاری. 24

2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی. 25

2-12- افزایش رضایت شغلی. 25

2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی. 27

2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27

سایت منبع

2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28

2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی. 28

2-17- بعضی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی. 29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-18-تعاریف تعهد سازمانی. 33

2-19- دیدگاههای متفاوت درمورد تعهد سازمانی. 35

2-20- انواع تعهد. 37

2-21- انواع تعهد سازمانی. 37

2-22- اهمیت تعهد سازمانی. 38

2-23- جوانب تعهد سازمانی. 38

2-24- حوزه های تعهد سازمانی. 39

2-25- نظریه های تعهد سازمانی. 45

2-26- توسعه منابع انسانی. 52

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-28- رضایت شغلی و بهره­وری. 53

2-29- تأثیر تعهد در بهره­وری کارکنان. 54

2-30- نتایج بعضی پژوهش ها درارتباط با موضوع پژوهش. 55

2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی

2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه

3-2- روش پژوهش. 62

3-3- جامعه آماری پژوهش. 62

3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری. 62

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات. 64

3-6- روایی وپایایی ابزار. 64

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. 65

3-8- ملاحظات اخلاقی. 65

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه

4-2- داده های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………….67

4-3- یافته های توصیفی

عنوان                                                                                                                 صفحه

4-4- یافته های ا ستنباطی………………………………………………………………………………………………………………..68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- اختصار یافته ها و نتایج……………………………………………………………………………………………………………69

5-3- تحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….71

5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..72

5-5- محدودیتهای حقیق…………………………………………………………………………………………………………………73

5-6- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………74

5-7- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………76

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………77

پیوستها

چکیده انگلیسی

طرح روی جلد انگلیسی

پرسشنامه

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد