ارزیابی شاخص های توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

عنوان:ارزیابی شاخص های توسعه -منطقه آزاد ارس-با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOTاستاد راهنمادکتر غلامرضا لطیفیاستاد مشاوردکتر ایرج حاتمی دانشجوحنانه منشیزمستان 1390 حمد و سپاس خدایی را است که انسان را آفرید…

ارزیابی روند نمایه¬های دمایی هواشناسی كشاورزي در ايران

دانشكده كشاورزي پایان‌نامه‌ی كارشناسي ارشد در رشتهي هواشناسي كشاورزي ارزیابی روند نمایههای دمایی هواشناسی كشاورزي در ايران به کوششسوسن اسفندیاری استاد راهنمادکتر امین شیروانیاسفند 93 به نام خدااظهارنامهاینجانب سوسن اسفندیاری…

ارزیابی چرخش محور¬های اصلی تنش و کرنش و عدم هم¬محوری آن¬ها در الگوی پیش¬بینی روانگرایی خاک-های غیر چسبنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشکده عمرانگرایش مکانیک خاک و پیعنوان:ارزیابی چرخش محورهای اصلی تنش و کرنش و عدم هممحوری آنها در الگوی پیشبینی روانگرایی خاکهای غیر چسبندهاستاد راهنما:دکتر سید امیرالدین…

ارزيابي تطبيقي روايات معصومين_با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبس

= دانشگاه قمدانشکده الهیات و معارف اسلامیپایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیثعنوان:ارزيابي تطبيقي روايات معصومين: با اقوال لغويان در مفردات سوره‌هاي مبارکه نبأ، نازعات و عبساستاد راهنما:حجت الاسلام…

ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

1885208107439center73812098865114283 دانشگاه قمدانشکده الهیات و معارف اسلامیپایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیثعنوان:ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرااستاد راهنما:دکتر…

ارزيابي تأثير حضور واحد توليد پراکنده بر عملکرد خرده¬فروش در بازار برق

وزارت علوم، تحقيقات و فناوريدانشگاه علوم و فنون مازندرانپايان نامه مقطع کارشناسي ارشدرشته: مهندسي برق-گرايش قدرتعنوان: ارزيابي تأثير حضور واحد توليد پراکنده بر عملکرد خردهفروش در بازار برقاستاد راهنما: جناب…

ارزیابی پوشش های مصنوعی (زمین بافت) و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی تانک خاک

2035175-36830دانشکده کشاورزیپایان نامهی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی ارزیابی پوشش های مصنوعی (زمین بافت) و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی تانک خاکبه کوششمهسا جمالدینیاستاد…

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

2019300-501015دانشکده مهندسی برق و کامپیوترپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازوربه کوششهانیه…

ارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPIC

دانشکده کشاورزیپایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی هواشناسی کشاورزیارزیابی برآورد دمای اعماق مختلف خاک در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس با استفاده از مدل EPICبه کوششسیده آسیه عسکرپوراستاد راهنمادکتر شاهرخ…